Nhóm tác giả: Trần Thị Kim Quý, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Sơn              

 Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH Số 1 Văn Lăng 

 Tên sản phẩm: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 

TH THIẾT BỊ SỐ L2.zip

Mô tả TNXH lớp 2.mp4

bản mô tả TNXH lớp 2.pdf