Tên sản phẩm: Sơ đồ tư duy phục vụ hoạt động dạy học môn Khoa học lớp 4

          Tên tác giả: Hoàng Thế Hùng

          Phần mềm được sử dụng: iMin Map10, Microsoft Paint

 

BÀI DỰ THI CUỘC THI XÂY DỰNG THIẾT BỊ DẠY HỌC SỐ LẦN THỨ I.rar

BẢN MÔ TẢ.pdf