Tên sản phẩm: Mô hình “Quá trình cây con mọc lên từ hạt” 

Tác giả: Nông Thị Trang           

SĐT: 0989 896 584. 

Địa chỉ mail: huyentrangju@gmail.com  

Đơn vị công tác: Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học số 1 Văn Lăng

 

Cây con mọc lên từ hạt. - Storyline output.zip

Video Ứng dụng sản phẩm Cây con mọc lên từ hạt.mp4

Video Ứng dụng sản phẩm Cây con mọc lên từ hạt.mp4