Với mục đích bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học, ngày 19/3/2020 Trường PTDTBT TH số 1 Văn Lăng tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho tất cả giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường.      

       Tập huấn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình đổi mới giáo dục, thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Chương trình tập huấn là dịp để học viên tiếp cận nội dung triển khai, tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn, nâng cao nhận thức về việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 , phục vụ cho công tác đào tạo các ngành sư phạm và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên.

        Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được thực hiện theo lộ trình từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 gồm chương trình tổng thể, các chương trình môn học, hoạt động giáo dục của cấp Tiểu học, cấp THCS và cấp THPT. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018  xác định rõ: quan điểm xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông, mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực, kế hoạch giáo dục, định hướng về nội dung giáo dục, định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông, phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông, giải thích chương trình...

         Qua khóa  tập huấn, học viên được tìm hiểu về những vấn đề cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thực hành tạo ra các sản phẩm theo yêu cầu như: xây dựng kế hoạch bài học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; cách đánh giá năng lực học sinh; thực hành phát triển kế hoạch bài học.